Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 20 2014

Intimate
14:10
DZIEWCZYNO, ZACZNIJ ŻYĆ. ZACZNIJ ŻYĆ DO CHOLERY.
Intimate
14:08
Intimate
14:07
2421 9e11
Reposted fromIriss Iriss viastylish stylish
Intimate
14:04
Dobrą książkę poznasz po godzinie, o której kładziesz się spać.
14:03
14:03
1041 15bb 500
Intimate
14:01
8242 18ab
Reposted fromgosiakowe gosiakowe viadunkellicht dunkellicht
Intimate
13:59
Ale z miłości robi się rzeczy, których inaczej by się nie zrobiło. Kiedy kochasz, ten drugi człowiek jest dla ciebie ważniejszy niż ty sam.
— Kerstin Gier - Zieleń szmaragdu
Reposted fromte-quiero te-quiero viadunkellicht dunkellicht
Intimate
13:58
Intimate
13:58
3317 b06b
Reposted fromaniczorka aniczorka vialookbook lookbook
Intimate
13:58
3148 5273
Reposted fromaniczorka aniczorka vialookbook lookbook
Intimate
13:58
2841 0c14
Reposted fromaniczorka aniczorka viastylish stylish
Intimate
13:58
8938 6501
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viadunkellicht dunkellicht

December 24 2012

Intimate
00:22
1197 1584
Reposted fromretaliate retaliate viakonfetka konfetka
Intimate
00:00
Sentyment pozostanie. Uczucie niekoniecznie.
— znalezione
Reposted fromIriss Iriss viaSurvivedGirl SurvivedGirl
Intimate
00:00
8720 c1b4 500

December 23 2012

Intimate
23:57
6848 df8e
Reposted fromshakemedown shakemedown viarightnow rightnow
Intimate
20:53
Intimate
20:53
4988 3034
Intimate
20:30
9384 1c72
Reposted frommariola mariola viafucktion fucktion
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl